ACHTERGROND
terug naar de Introductie

De AGL is een geofictief interactieproject binnen het Genootschap voor Geofictie (GvG) waar op dit moment acht deelnemers (HV's = Hoge Vertegenwoordigers) aan meedoen. Voor meer informatie kun je hen contacteren via deze link.
Er is geen officieel interactiereglement; de Verdragen van Aralethe, Corille en Jarjana zijn verdragen op geofictief niveau, alhoewel ze in sommige gevallen ook op HV-niveau interpreteerbaar zijn. Hieronder volgen enkele globale kenmerken van het project:

Denkbaarheid, haalbaarheid
De AGL speelt zich af in het hier en nu van vandaag. Alle lidstaten voldoen op zichzelf en interactief aan de huidige stand van zaken m.b.t. bijvoorbeeld technologische ontwikkeling voorzover die bekend is. Transporters zoals die bijvoorbeeld in Star Trek voorkomen, zijn, beschouwd vanuit dit interactieproject, niet realistisch.
De lidstaten van de AGL weten overigens niet dat zij fictief zijn. Ze gedragen zich als elke andere staat op aarde. Geofictiviteit is dus niet de reden dat toevallig deze staten zich in een AGL aaneen hebben gesloten; daar mag je als HV een plausibele andere verklaring voor bedenken.

Nieuwswaarde
De gebeurtenissen die zich afspelen, mogen niet een zodanige impact hebben dat ze in de belangrijke Nederlandse kranten de voorpagina zouden halen. De HV's doen namelijk net alsof de AGL echt is en echt zou kunnen gebeuren, en wanneer iets grootschaligs niet in een Nederlandse krant zou staan, is de geofictiviteit 'verraden'. Een geofictieve supermacht zou in dit kader ook moeilijk in de AGL in te passen zijn, omdat een supermacht journalistiek aantrekt: de V.S., China en Rusland zijn relatief vaak in het nieuws, vanwege hun belang in de wereldpolitiek.

Interactie
Er wordt in principe twee keer per jaar een AGL-Conferentie gehouden. De HV's komen dan bijeen, meestal ten huize van de HV van het gastland en bespreken dan AGL-gerelateerde zaken. De Conferentie kan een bron van nieuwe ideeën en invalshoeken zijn, en is daarnaast erg gezellig.
Nieuws uit de AGL-lidstaten (de belangrijkste methode om aan te zetten tot interactie) wordt verspreid via bulletins die de HV's uitbrengen. Deze hebben van oudsher de vorm van kranten, maar steeds meer worden nieuwsberichten ook op internetpagina's geplaatst. De kranten mogen los (op papier per post of als pdf-bestand per e-mail) of via het GvG-periodiek Fantas gepubliceerd worden; sommige deelnemers hebben daarnaast eigen websites voor hun landen waarop nieuws wordt gepubliceerd, of ze maken gebruik van eigen of algemene nieuwsoverzichten op wiki's, zoals de Geofictie Wiki (waar ook andere fictieve landen dan AGL-landen vermeld worden) of Geopoeia.
In het algemeen geldt dat wat gepubliceerd is, waar is. Het is dan, bij drastische ontwikkelingen, aan de vindingrijkheid van de betrokkene(n) om te bepalen hoe zijn of haar land zal reageren.

Toetreding
De toetredingsvoorwaarden worden beschreven in het Verdrag van Aralethe:

"Art. 19 -1 Staten die voldoen aan de in het Verdrag gestelde eisen kunnen, nadat zij daartoe een schriftelijk verzoek met toelichting aan het Secretariaat hebben gericht, door de Conferentie tot Geassocieerd Lidstaat worden gekozen;
-2 Het Geassocieerd Lidmaatschap is voor de duur van één jaar;
-3 De Conferentie kan om klemmende redenen beslissen dat het Geassocieerd Lidmaatschap met ten hoogste één jaar verlengd wordt.
Art. 20 De Geassocieerde Lidstaat zal, ten spoedigste na haar verkiezing daartoe, kenbaar maken tot welke verdragen, de Organisaties en Instellingen de Liga betreffende, zij toe zal treden.
Art. 21 De Conferentie beslist na ommekomst van de gestelde termijn of de Geassocieerde Lidstaat aan de in de Verdragen gestelde eisen voldoet en beslist terzake over de toetreding van de Geassocieerde Lidstaat tot het Lidmaatschap der A.G.L."

Voor het lidmaatschap is het gewenst en erg praktisch om tevens lid te zijn van het Genootschap voor Geofictie.